szkolenia projekt

Projekt pn. „Ergonomia w Powiatowych Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych”

Beneficjent - Powiat Częstochowski. 

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.


W ramach projektu pracownice Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Częstochowie i Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koniecpolu wzięły udział w szkoleniach:

- Ergonomia pracy na stanowisku biurowym wraz z profilaktyką wzroku.

- Profilaktyka zdrowia w zakresie wypalenia zawodowego i techniki radzenia sobie ze stresem.