Statut Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Częstochowie

§ 1

 1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Częstochowie jest placówką publiczną udzielającą pomocy psychologiczno – pedagogiczno - logopedycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Organem założycielskim jest Starostwo Powiatowe w Częstochowie.
 2. Siedziba Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej znajduje się w Częstochowie w budynku przy ul. Tkackiej 5.
 3. Organem prowadzącym Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Częstochowie jest Powiat Częstochowski, ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa.


§ 2

Celem poradni jest:

 1. Udzielanie pomocy dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży słabowidzącej i niedowidzącej oraz słabosłyszącej i niedosłyszącej, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi z całego powiatu częstochowskiego (16 gmin).
 2. Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży na terenie działania Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, która obejmuje swym zasięgiem 11 n/w gmin powiatu częstochowskiego:
 • Blachownia
 • Kamienica Polska
 • Kłomnice
 • Konopiska
 • Kruszyna
 • Mstów
 • Mykanów
 • Olsztyn
 • Poczesna
 • Rędziny
 • Starcza

§ 3

Do zdań poradni należy w szczególności:

 1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
 2. Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.
 3. Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
 4. Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
 5. Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.
 6. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
 8. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.


Pełna treść statutu znajduje się w formacie PDF poniżej.