Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju

to systematyczna praca wielu specjalistów mająca na celu  pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Prowadzone jest ono bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. Oddziaływania te prowadzą zespoły wczesnego wspomagania rozwoju. Podstawą wczesnego wspomagania rozwoju jest prawidłowa diagnoza oraz ustalenie form i metod pracy z dzieckiem i jego rodziną. 


Szczegółowe zasady dotyczące organizowania tej formy pomocy określa rozporządzenie rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(dz. u. poz. 1635)