Prowadzimy program pilotażowy nowymi Bateriami

Kwestionariuszy Funkcjonowania Społecznego (B-KFS) i Kwestionariuszy Motywacji i Amotywacji (B-KMiA).

Zapraszamy na badania dzieci i młodzież z klas 4-8 szkoły podstawowej.

Badamy zasoby i deficyty dzieci.

Zasoby:

  • w funkcjonowaniu indywidualnym,
  • w pełnieniu ról społecznych,
  • w relacjach edukacyjnych,
  • motywacja w sferze uczenia się, sportowej, prospołecznej, relacji rówieśniczych.


Deficyty:

  • w funkcjonowaniu indywidualnym,
  • w realizowaniu ról społecznych,
  • w funkcjonowaniu (indywidualnym i społecznym) związanym z wykorzystywaniem nowych mediów (TIK):
  • cyberprzemoc (sprawca, ofiara);
  • przyczyny motywacji w sferze uczenia się, sportu, prospołecznej, relacji rówieśniczych.