Projekt pn. „Ergonomia w Powiatowych Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych”

Projekt pn. „Ergonomia w Powiatowych Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych”

Beneficjent - Powiat Częstochowski. 

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

 

Łączna wartość projektu: 155 125,00 złw tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 131 856,25zł.

 

       Projekt ma na celu wydłużenie aktywności zawodowej orazpodniesienie kompetencji i umiejętności z zakresu ograniczeń ryzyka czynników zdrowotnych 28(27K)pracownic/ków jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego, funkcjonujących w obszarze edukacyjnym tj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowiedzięki poprawie ergonomii stanowisk pracy oraz przeszkoleniu w zakresie eliminacji niekorzystnych dla ich zdrowia nawyków i sytuacji w pracy zawodowej mogących prowadzić do bierności zawodowej.

 

W ramach projektu zaplanowano:

·       Działania świadomościowe – Szkolenia dla pracownic/ków Pomocy Społecznej Powiatu Częstochowskiego pn. „Profilaktyka zdrowotna w zakresie wypalenia zawodowego i technik radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy”, „Ergonomia pracy na stanowisku biurowym wraz z profilaktyką wzroku”.

·       Działania prewencyjne- Doposażenie stanowisk pracy pracownic/ków Pomocy Społecznej Powiatu Częstochowskiego – doposażenie stanowisk pracy pracownic/ków PPPP nastąpi zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami w poszczególnych jednostkach organizacyjnych:po przez zakup fotela zabiegowego, przewijaków, schodołazów, foteli ergonomicznych, monitorów, podnóżków, klawiatur ergonomicznych, biurek ergonomicznych, myszy komputerowych.

 

Projekt realizowany jest w okresie: 01.09.2023 r. – 30.11.2023 r.