OGÓLNE PROCEDURY zachowania bezpieczeństwa w PPP- P

ZASADY I  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W  POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W CZĘSTOCHOWIE W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Ogólne zasady przyjmowania klientów w Poradni:

 1. Do placówki nie mogą przychodzić pracownicy i klienci, którzy są chorzy, zwłaszcza, jeżeli występują u nich objawy infekcji dróg oddechowych (gorączka, duszność , kaszel, utrata węchu i smaku) lub jeżeli miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 do czasu ostatecznej weryfikacji i uzyskania ujemnego wyniku badania takiej osoby (podejrzanej o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2).
  W przypadku zaobserwowania przez pracownika Poradni u siebie objawów infekcji dróg oddechowych lub posiadania wiedzy o kontakcie z osobą podejrzaną lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 należy o takim fakcie poinformować telefonicznie Dyrektora Poradni przed zgłoszeniem się do pracy.  
 2. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz ( maksymalnie do 6 osób,
  z zachowaniem odstępu między poszczególnymi osobami 2 m – nie dotyczy odległości pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym a dzieckiem).
 3. Poradnia będzie przyjmowała dzieci i uczniów w budynku Poradni szczególnie w celu
  diagnozowania na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci.
 4. Pozostałe zadania statutowe, w tym terapie i spotkania sieci współpracy, Poradnia będzie realizowała zdalnie.
 5. Poradnia informuje telefonicznie o ustalonym terminie wizyty w placówce.
 6. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka,  rodzic/opiekun prawny powinien odpowiednio wcześniej powiadomić Poradnię i odwołać wizytę.
 7. Wszyscy Pracownicy są zobowiązani do bieżącej dezynfekcji swojego stanowiska pracy i w miarę możliwości użytych pomocy dydaktycznych.

Wizyta w Poradni

 1. Na wizytę do Poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem.
 2. Przy wejściu do budynku Poradni każdy pracownik, dziecko oraz jego rodzic/opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce.
 3. Przy wejściu przez wyznaczonego pracownika prowadzony jest pomiar temperatury klientom termometrem bezdotykowym.
 4. W przypadku wywiadu epidemiologicznego – ANKIETY  dodatniego lub objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) na podstawie informacji wynikających z ankiety przeprowadzonej stwierdzenie ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2 zasadna jest odmowa wykonania diagnozy.
 5. Dziecko  umawiane na diagnozę  powinno być zaopatrzone w maseczkę, rękawiczki jednorazowe, wodę do picia, chusteczki higieniczne.
 6. Rodzic  ma obowiązek posiadać własną maseczkę/przyłbicę i rękawiczki jednorazowe.
 7. Przed wejściem do gabinetu osoba badająca, rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia, zdezynfekowania rąk.
 8. Dziecko umówione do badań pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.
 9. Wywiad, omówienie wyników badania z rodzicami prowadzony jest telefonicznie lub online.
 10. Każdy kontakt osoby z zewnątrz w sekretariacie powinien odbywać się tylko
  w wyjątkowych przypadkach, w taki sposób, aby klient przebywał w odległości minimum 2 m od pracownika.
 11. Rodzice oczekują na dziecko w wyznaczonych miejscach.  Odległość osób przebywających w poczekalni to minimum 2 m.

Zespół Orzekający

 1. Posiedzenia Zespołu orzekającego odbywają się według potrzeb z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa obowiązujących w okresie epidemii COVID-19